Kontoret sommar stängt v. 28-31 välkommen åter den 5 augusti 2024
Learn More
Drahomir hugo posteby mach ow7a M9vwv M unsplash

Hållbarhet

Detta handlar främst om vårt företags sätt att göra affärer vilket i första hand handlar om att säkerställa att man bedriver verksamheten på ett sätt som gör att den är lönsam. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att förbättra samhället. I andra hand handlar det om den etik företaget säger sig agerar efter och hur detta efterlevs. Det gäller inte bara den egna affärsetiken (intern etik) men också hur man agerar i förhållande mot andra (extern etik) och vilka policys och riktlinjer man kräver att underleverantörerna ska följa.

Dessa tre delar kan man läsa mer om under våra värdeord. Detta kan röra sig om rimliga arbetstider (senaste 40 åren har vi jobbat 35 timmars veckor), att dom anställda mår bra på arbetsplatsen (där vi gör en årlig medarbetarenkät) samt att stötta i initiativ som Stafettvasan samt ge friskvårdspeng. Det handlar dock också om våra tjänsteprodukter, dvs. att garantera att vi efterlever dom avtal som vi har gentemot kund men också utifrån dom lagar och regler som vi efterlever i våra roller som revisorer,  redovisningsekonomer samt rådgivare.

Miljömässigt ansvarstagande

Detta handlar om att företaget agerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt, både internt som externt (verksamhetens direkta eller indirekta påverkan på omgivningen). Att vi minimerar utskrifterna i våra skrivare, att vi skickar så lite post som möjligt samt att vi har senaste programvaran för att få våra kunder så digitala som möjligt.

Socialt ansvarstagande

Företagets sociala ansvarstagande kan delas upp i internt och externt socialt ansvarstagande. Det interna sociala ansvaret handlar om att vi säkerställer att de enskilda anställda har en bra arbetsmiljö ur både fysiska som psykologiska perspektiv. För att åstadkom detta ansvarar företaget för att se till att det finns en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen (ett riktmärke är att blandningen bör spegla blandningen bland befolkningen i övrigt). Ingen grupp får känna sig diskriminerad eller utestängt på något sätt, vilket kan ske om man inte tar hänsyn till att olika personer talar olika språk, har olika seder eller att det förekommer funktionsnedsättning. Det externa sociala ansvaret innefattar att se till att olika kundgrupper inte heller diskrimineras. Nuförtiden inbegriper det också att bidra till att de samhällen där företaget verkar förbättras på olika sätt. Detta kan manifesteras genom att exempelvis låta sina anställda volontera på arbetstid, där vi exempelvis jobbar med Hemlösa.se

Notera att satsningar på forskning eller att sponsring av en idrottsarena inte räknas som samhällsengagemang så vida det inte i det senare fallet också innebär att flera av de anställda är engagerade i idrottsföreningen på arbetstid. Inom området ryms dock olika typer av donationer till välgörande ändamål. Mer om vilka vi sponsrar kan du läsa under "Vi sponsrar i dagsläget" där vi varje år ser över vilka organisationer vi stöttar och ska stötta framöver. Är du en organisation i behov av stöd så går det bra att ta kontakt med Matthias Vidh på nummer 08-354820.