Kontoret sommar stängt v. 28-31 välkommen åter den 5 augusti 2024
Learn More
Jeena paradies D8 DR4w1 NMXI unsplash

Revision

Här för att stödja ditt företag
Ta kontakt med vårt team av experter.

Att förvandla företagens smärtor till företagsvinster

Grunden i revisorns arbete är att utföra en oberoende granskning av din verksamhet. Revisionen kan ses som en kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen och som skapar trygghet inom företaget samt trovärdighet gentemot externa intressenter, så som kunder, kreditgivare, investerare myndigheter och leverantörer. Revisorns jobb är bland annat att gå igenom årsredovisningen för att kontrollera att siffrorna anses rimliga.

Vad gör en revisor?

Våra revisorer har djupgående kunskap om olika branscher och dom förändringar och regler som krävs för att granska våra kunders verksamheter. Tillsammans med dig agerar vi bollplank under hela året och för oss är det viktigt att vi känner din verksamhet och vad du, som bolagsägare har för drömmar och visioner för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt att uppnå dessa.

För tillsammans så analyserar vi din verksamhet, flöden, rutiner, kanske har du ett varulager vi bör ta hänsyn till, finns det utrymme för utdelning och så vidare - det är helt enkelt många frågor som kan uppstå under ett räkenskapsår för en bolagsägare eller CFO.

När bör/ måste du ha revision?

Kravet att ha en revisor ändrades den 1 november 2010 och man tog då bort den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag. Två av dessa tre kriterier bör vara uppfyllda för att ett bolag två år i följd (samma kriterier) måste ha revision.

 • Nettoomsättning på max 3 miljoner kronor
 • Balansomslutning på max 1,5 miljoner kronor 
 • Högst 3 årsanställda 

Det finns dock företag som av olika skäl ändå väljer att ha en revisor, trots att man inte uppfyller dessa krav. Ett exempel på ett sådant företag kan vara ett bolag som jobbar mycket mot stat och kommun och deltar därmed i offentliga upphandlingar där ett av kraven är revision. 

Vill ni välja bort revisorn? 

Väljer man som mindre bolag att inte ta hjälp av en revisor kan det vara bra att ha någon annan extern hjälp, kanske i form av en redovisningskonsult. Det som kan vara bra att tänka på där är att personen i fråga är kopplad till någon av våra branschorganisationer, som FAR eller SRF. Det gör att man får extern granskning och säkerställer kvalitet på utfört jobb. Många redovisningskonsulter jobbar själva, vilket ofta gör det prisvärt. Däremot kan det vara känsligt för din verksamhet om det skulle hända den personen något eller om den personen inte har någon extern part som granskar jobbet. Gör som bolagsägare alltid en rimlighetsbedömning på din ekonomiska rapport.

Vi hjälper dig med företagets revision. Vi hjälper dig med kvalitetssäkring av företagets finansiella rapportering, vilket gagnar ledning, ägare, personal, kreditinstitut, leverantörer och andra externa intressenter.

Vi hjälper dig med:

 • Omstruktureringar
 • Företagsvärderingar
 • Finansiering av olika investeringar
 • Generations - och ägarskiften
 • Köp och försäljning av företag
 • Organisationsfrågor
 • Lönsamhetsanalyser
 • Beräkning av kapitalbehov
 • Granskning/intyg vid olika typer av ansökningar
 • Översiktlig granskning av olika balansposter såsom t ex ett lager
 • Aktieägaravtal
 • Revisionsrådgivning i samband med bokslut och årsredovisning

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt utbud av tjänster inom revision.

Key contact
Photo of Staffan Zander
Staffan Zander
Partner